Join our team
Edison Business Centre in Sesto San Giovanni, Milan (Italy) – Milan Ingegneria

Edison Business Centre in Sesto San Giovanni, Milan (Italy)

Client

Nexity Italia S. p. A.

Period

2007 – 2009

Amount

€ 45.455.000

Design

Garretti Associati